fbpx
Menu Zamknij

Regulamin świadczenia usług

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Treningi personalne lub grupowe (zwane dalej: „Treningami”) oraz konsultacje (zwane dalej: „Konsultacjami”) prowadzone są przez Magdalenę Ślusarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Ślusarczyk Trener Personalny, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Tuwima 6A, 97-300, NIP: 7712565630, REGON: 368829680 – zwaną dalej: „Trenerem”.
 2. Przed przystąpieniem do Treningów, Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia Konsultacji z Trenerem, według aktualnego cennika, dostępnego na stronie https://www.magdalenatrener.pl/oferta/konsultacja/, podczas której Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych i stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia Uczestnika a także ustalenie harmonogramu Treningów. Nadto Uczestnik powinien jasno określić cel swoich ćwiczeń, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, a także diety i suplementacji, jest gwarantem poprawy sylwetki lub innych cech, które Uczestnik ma zamiar zmienić.
 3. Jeżeli celem Uczestnika jest poprawa składu ciała lub osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie masy tłuszczowej ciała itp.), niezbędna może okazać się dodatkowa konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej może spowodować osiągnięcie postawionego celu.
 4. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Uczestnika podczas Treningu/Konsultacji, może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską.

§ 2 Korzystanie z Usług

 1. Treningi/Konsultacje mogą odbywać się zdalnie (online) bądź w stacjonarnie – w klubie fitness uzgodnionym przez Uczestnika z Trenerem. Dodatkowo Treningi mogą odbywać się na wolnym powietrzu.
 2. W przypadku Treningów/Konsultacji online, warunkiem udziału Uczestnika jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz korzystanie z aplikacji Skype, dostępnej pod adresem https://www.skype.com/pl/get-skype/
 3. W przypadku Treningów stacjonarnych, Uczestnik zobowiązany jest wykupić we własnym zakresie wstęp do klubu fitness (jednorazowe wejście/karnet klubowy/tzw. karta benefit np. Multisport itp.).
 4. Uczestnikiem Treningów może być osoba, która:
  1. Jest pełnoletnia,
  2. przeszła badania okresowe, lub skonsultowała się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej – w przypadku braku takowych badań czy konsultacji lekarskiej, Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.
 5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Treningach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i złożenie oświadczeń o:
  1. Wieku Uczestnika.
  2. Posiadaniu okresowych badań lekarskich lub zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w Treningach,
  3. braniu udziału w Treningach na własną odpowiedzialność,
  4. zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i Polityki prywatności i plików cookies i akceptowaniu ich,
   – dostępnych na stronie https://www.magdalenatrener.pl/oferta/ w poszczególnych rodzajach Treningów, oraz wykupienie Treningu jednorazowego lub pakietu Treningów według aktualnego cennika
 6. Treningi/Konsultacje Uczestnik może wykupić na stronie https://www.magdalenatrener.pl/oferta/ według oferty z aktualnego cennika
 7. Zakup Treningów/Konsultacji następuje za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi systemów płatności, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ten podmiot.
 8. Treningi/Konsultacje mogą być zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Trenera.
 9. Treningi dostępne są w ofercie jako pojedyncze lub pakiety abonamentowe.
 10. W ofercie dostępne są pakiety abonamentowe Treningów zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://www.magdalenatrener.pl/oferta/
  i ważne są 35 dni licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Trenera. Po tym terminie niewykorzystane Treningi w ramach pakietu abonamentowego przepadają.
 11. Terminy poszczególnych Treningów/Konsultacji zostaną uzgodnione przez Uczestnika w porozumieniu z Trenerem.
 12. Trening/Konsultacja może zostać odwołana bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 48 godzinnym wyprzedzeniem.
 13. Jeżeli Uczestnik odwołuje Trening/Konsultację później niż z 48 godzinnym wyprzedzeniem, wówczas uważany jest on za przeprowadzony i nie może być przesunięty na inny termin, za wyjątkiem szczególnej sytuacji Uczestnika uniemożliwiającej odbycie Treningu/Konsultacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Trenera.
 14. Jeżeli Trener odwołuje Trening/Konsultację później niż z 48 godzinnym wyprzedzeniem, dany Trening/Konsultacja będzie przesunięta na inny, wspólnie uzgodniony termin.
 15. Jeżeli Trening na wolnym powietrzu nie może się odbyć ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, dany Trening będzie przesunięty na inny, wspólnie uzgodniony termin.
 16. W przypadku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji Treningów, jak również w innej szczególnej sytuacji uniemożliwiającej kontynuację Treningów, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Trenera, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystane Treningi.
 17. W przypadku spóźnienia Uczestnika, czas Treningu będzie krótszy o wartość tego spóźnienia.
 18. W przypadku spóźnienia trenera na Trening powyżej 30 minut, Uczestnik otrzymuje 1 Trening gratis.

§ 3 Treningi

 1. Trening trwa 60 minut.
 2. Zalecane jest by Uczestnik pojawił się 15-20 minut przed Treningiem celem przygotowania się do Treningu i rozgrzania – Uczestnik przeprowadza rozgrzewkę we własnym zakresie. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrzewki z Trenerem w ramach czasu trwania Treningu.
 3. Podczas Treningu obowiązuje strój sportowy (nieograniczający swobody ruchu) oraz obuwie sportowe. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę lub inny napój do uzupełniania płynów podczas treningu.
 4. W przypadku występowania u Uczestnika wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się, aby na Trening zabierany był glukometr oraz słodkie przekąski (np. żele dla cukrzyków, cukierki z dekstrozą).
 5. Wskazane jest, aby Uczestnik przyszedł na Trening po wcześniejszym spożytym posiłku według zaleceń Trenera lub dietetyka.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Trenera o wszelkich incydentalnych dolegliwościach zdrowotnych (np. kontuzja, przeziębienie), celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu Uczestnika w dniu Treningu.
 7. Uczestnik powinien oznajmić Trenerowi każde pojawiające się w trakcie trwania Treningu problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg Treningu.
 8. Rejestrowanie przez Uczestnika dźwięku, filmowanie i fotografowanie Treningu bez zgody Trenera lub przedstawicieli klubu fitness jest zabronione.
 9. Uczestnik powinien stosować się do rad Trenera.
 10. Zarówno Trener, jak i Uczestnik, dołożą wszelkich starań, by cele Treningu zostały osiągnięte.
 11. Uczestnika obowiązuje regulamin klubu fitness, w którym odbywa się Trening.
 12. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie Uczestników podczas Treningu z przyczyn nieleżących po stornie Trenera.
 13. Podczas Treningu zabronione jest palenie tytoniu lub e-papierosów, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z Treningu. Osobie wykluczonej z treningu z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot ceny ani zmiana terminu Treningu.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2020
 2. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które będą obowiązywać od dnia zamieszczenia zmienionego regulaminu w serwisie https://www.magdalenatrener.pl
 3. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem a Uczestnikiem.